CherryValleyCrosbyJosephBeardFullStone-00-07-12 82 yrs O